CẤP BẬC KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ANH VĂN THIẾU NHI
Vỡ lòng

First English Starter

First English 1

First English 2

01/07 - 31/07/2024

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Level 2

Level 2

Level 3

01/07 - 31/07/2024

Cambridge
Starters

Start Pratice Tests 01/07 - 31/07/2024

Cấp độ 4

Cấp độ 5

Level 4

Level 5

01/07 - 31/07/2024
Cambridge
Movers

Movers Skill

Movers Practice Tests

01/07 - 31/07/2024
Cấp độ 6 Level 6 01/07 - 31/07/2024
Cambridge
Flyers
Flyers Skill 01/07 - 31/07/2024
Cambridge
Flyers

Flyers Practice Tests 1

Flyers Practice Tests 2

01/07 - 31/07/2024

 

 

THỜI GIAN HỌC
THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
 
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
 
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
 

 

 

CẤP BẬC KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ANH VĂN THIẾU NHI
Vỡ lòng

First English Starter

First English 1

First English 2

01/07 - 31/07/2024

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Level 2

Level 2

Level 3

01/07 - 31/07/2024

Cambridge
Starters

Start Pratice Tests 01/07 - 31/07/2024

Cấp độ 4

Cấp độ 5

Level 4

Level 5

01/07 - 31/07/2024
Cambridge
Movers

Movers Skill

Movers Practice Tests

01/07 - 31/07/2024
Cấp độ 6 Level 6 01/07 - 31/07/2024
Cambridge
Flyers
Flyers Skill 01/07 - 31/07/2024
Cambridge
Flyers

Flyers Practice Tests 1

Flyers Practice Tests 2

01/07 - 31/07/2024

 

 

THỜI GIAN HỌC
THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
 
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
 
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
 

 

 

KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP IELTS

Beginner

01/07 - 31/07/2024

Basic IELTS - 3.5

01/07 - 31/07/2024
IELTS Foundation - 4.0 01/07 - 31/07/2024

Bridge IELTS - 4.5

01/07 - 31/07/2024

Pre IELTS - 5.0

01/07 - 31/07/2024
Upper IELTS - 5.5 01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice 1 - 6.0 01/07 - 31/07/2024

IELTS Practice 3 - 6.5

01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice 3 - 67.0 01/07 - 31/07/2024

 

 

THỜI GIAN HỌC
THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
 

CẤP BẬC KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

  LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP IELTS
KET

Elementary 1

01/07 - 31/07/2024

Elementary 2

01/07 - 31/07/2024
Pre-Inter 1 01/07 - 31/07/2024

Pre-Inter ​2

01/07 - 31/07/2024

Ket Practice Test 1

01/07 - 31/07/2024
Ket Practice Test 2 01/07 - 31/07/2024
IELTS Intermediate 1 01/07 - 31/07/2024

Intermediate 2

01/07 - 31/07/2024

 

Bridge - IELTS

 

01/07 - 31/07/2024
Pre - IELTS 01/07 - 31/07/2024
Upper - IELTS 01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice test 1 01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice test 2 01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice test 3 01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice test 4 01/07 - 31/07/2024

 

 

THỜI GIAN HỌC
THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
 

 

 

 

KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ANH VĂN THIẾU NHI

Elementary 1

01/07 - 31/07/2024

Elementary 1

01/07 - 31/07/2024
Pre - Intermediate 1 01/07 - 31/07/2024

Pre - Intermediate 2

01/07 - 31/07/2024

 Intermediate 1

01/07 - 31/07/2024
 Intermediate 2 01/07 - 31/07/2024

 

 

THỜI GIAN HỌC
THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
 

 

 

CẤP ĐỘ ĐIỂM TƯƠNG ĐƯƠNG LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TOEIC
Introductory Course

300 - 500

01/07 - 31/07/2024

Intermediate Course

500 - 650

01/07 - 31/07/2024

Upper-Intermediate Course

650 - 800 01/07 - 31/07/2024

Advanced Course

> 800

01/07 - 31/07/2024

 

THỜI GIAN HỌC
THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
 

  LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP IELTS ONLINE

IELTS ONLINE

IELTS VIP 1:1

01/07 – 31/07/2024 

IELTS PRO (Từ 2-5 Học Viên)

01/07 – 31/07/2024

IELTS Cơ Bản (4.0 – 5.5)

01/07 – 31/07/2024

IELTS Nâng Cao ( 6.0 – 7.0)

01/07 – 31/07/2024

KHÓA HỌC GIAO TIẾP ONLINE HAI KỸ NĂNG (LISTENING and SPEAKING)

TIẾNG ANH GIAO TIẾP SƠ CẤP 

ELEMENTARY A

01/07 – 31/07/2024

ELEMENTARY B

01/07 – 31/07/2024

TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIỀN TRUNG CẤP 

PRE – INTERMEDIATE A

01/07 – 31/07/2024

PRE – INTERMEDIATE B

01/07 – 31/07/2024

TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRUNG CẤP 

INTERMEDIATE A

01/07 – 31/07/2024

INTERMEDIATE B

01/07 – 31/07/2024

TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

UPPER INTERMEDIATE A

01/07 – 31/07/2024

UPPER INTERMEDIATE B

01/07 – 31/07/2024

THỜI GIAN HỌC

THỨ 2 - 4 - 6

17:45 - 19:15

19:30 - 21:00

THỨ 3 - 5 - 7

17:45 - 19:15

19:30 - 21:00

THỨ 2 ĐẾN THỨ 7

08:00 - 10:30

10:00 - 12:30

14:00 – 16:30

16:00 – 18:30

18:00 – 20:30

19:30 - 21:00

 

KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP IELTS

Beginner

01/07 - 31/07/2024

Basic IELTS - 3.5

01/07 - 31/07/2024
IELTS Foundation - 4.0 01/07 - 31/07/2024

Bridge IELTS - 4.5

01/07 - 31/07/2024

Pre IELTS - 5.0

01/07 - 31/07/2024
Upper IELTS - 5.5 01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice 1 - 6.0 01/07 - 31/07/2024

IELTS Practice 3 - 6.5

01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice 3 - 67.0 01/07 - 31/07/2024

 

 

THỜI GIAN HỌC
THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
 

 

KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP IELTS

Beginner

01/07 - 31/07/2024

Basic IELTS - 3.5

01/07 - 31/07/2024
IELTS Foundation - 4.0 01/07 - 31/07/2024

Bridge IELTS - 4.5

01/07 - 31/07/2024

Pre IELTS - 5.0

01/07 - 31/07/2024
Upper IELTS - 5.5 01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice 1 - 6.0 01/07 - 31/07/2024

IELTS Practice 3 - 6.5

01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice 3 - 7.0 01/07 - 31/07/2024

 

 

THỜI GIAN HỌC
THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
 

 

KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP IELTS

Beginner

01/07 - 31/07/2024

Basic IELTS - 3.5

01/07 - 31/07/2024
IELTS Foundation - 4.0 01/07 - 31/07/2024

Bridge IELTS - 4.5

01/07 - 31/07/2024

Pre IELTS - 5.0

01/07 - 31/07/2024
Upper IELTS - 5.5 01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice 1 - 6.0 01/07 - 31/07/2024

IELTS Practice 3 - 6.5

01/07 - 31/07/2024
IELTS Practice 3 - 7.0 01/07 - 31/07/2024

 

 

THỜI GIAN HỌC
THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
 
KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP CHỨNG CHỈ PTE

Khóa Beginner

01/07 - 31/07/2024

PTE Foundation (PTE 30)

01/07 - 31/07/2024
PTE Intermediate (PTE 36-42) 01/07 - 31/07/2024
PTE Cấp tốc 01/07 - 31/07/2024

Khóa 1 kèm 1

01/07 - 31/07/2024

 

THỜI GIAN HỌC

THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
19:30 - 21:00
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
CẤP BẬC MỤC TIÊU LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP CHỨNG CHỈ SAT
BRIDGE TO SAT

Chuyển tiếp IELTS và SAT
Vững kỹ năng tư duy

01/07 - 31/07/2024

SAT BASIC

SAT 1000

01/07 - 31/07/2024

SAT FOUNDATION

SAT 1200 01/07 - 31/07/2024

SAT INTERMEDIATE

SAT 1300

01/07 - 31/07/2024
SAT INTENSIVE

SAT 1400

01/07 - 31/07/2024
SAT MASTER SAT 1500+ 01/07 - 31/07/2024

THỜI GIAN HỌC

THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
 
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
 
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30
Đăng ký tư vấn - nhận ngay ưu đãi
Timeout !Get new captcha
Zalo